Nuttige links en informatie van A tot Z

Links:
www.nvm.nl
www.funda.nl
www.soest.nl
www.amersfoort.nl
www.leusden.nl
www.baarn.nl
www.nhg.nl
www.vrom.nl

Informatie van A tot Z

Bankgarantie Een garantie van een Nederlandse bank dat de koper zijn verplichtingen uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat genoemd is.
Bedenktijd Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.
Bestemmingsplan Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. Hierin staat o.a. welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Op de plankaart kan men zien welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit, enz.
Bod Het bedrag dat door een partij wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan: ontbindende voorwaarden, een opleveringsdatum en eventuele over te nemen roerende zaken.
Certificering Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM vakgroep Wonen.
Courtage De vergoeding voor de diensten die een makelaar van de NVM u verleent. De hoogte van de courtage spreekt u af met uw NVM-makelaar bij de opdrachtverstrekking.
Erfpacht Het recht om de onroerende zaak van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of jaar).
Eigenwoningforfait Het bedrag dat u als eigenaar van een woning in uw belastingaangifte bij uw inkomen moet tellen (een vast percentage van de WOZ-waarde).
Funda www.funda.nl is de best bezochte huizensite van Nederland. U vindt er een compleet woningaanbod, zowel als het gaat om reguliere woningen en appartementen, als om nieuwbouw-projecten en huurwoningen. U woning op deze site plaatsen kan alleen via een NVM Makelaar.
Hypotheekakte In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het Kadaster en in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.
Kadaster Een instantie die openbare registers beheert. Het Kadaster geeft onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft.
KNB Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening. Daarnaast levert de KNB een breed pakket producten en diensten aan haar leden.
Koopakte In dit document worden de afspraken vastgelegd die verkoper en koper hebben gemaakt over de koop.
Kosten Koper Hieronder worden de volgende kosten verstaan:
- notariskosten voor de akte van levering;
- kosten van het Kadaster;
- overdrachtsbelasting.
Makelaarskosten en hypotheekkosten vallen hier niet onder.
Levering De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van levering bij de notaris). De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met NHG verkrijgen.
NVM: Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen.

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. Een NVM-makelaar gespecialiseerd in woningen, kan u van begin tot eind bij het aan- of verkooptraject begeleiden. De NVM verplicht haar leden jaarlijks hun vakkennis op peil te houden. Door middel van beroeps-trainingen en cursussen beschikken de NVM makelaars over actuele kennis van de markt en van de wet- en regelgeving op het gebied van onroerend goed.

Makelaars van de NVM zijn als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt. Ze zijn namelijk aangesloten op het digitale kenniscentrum van de NVM, een zeer gedetailleerd portaal dat hen voorziet van informatie over bijvoorbeeld de waarde van een woning, de buurt waar u wilt gaan wonen en de historie van een huis dat uw wilt kopen. Het woningaanbod van ruim 4.000 NVM Makelaars wordt via een landelijk computernetwerk dagelijks geregistreerd in het NVM-netwerk. Uw makelaar kan er dus voor zorgen dat razendsnel alom bekend is dat uw woning te koop staat. Maar daarnaast heeft hij ook direct een compleet overzicht van alle woningen die collegaís aanbieden.
NVM-beŽdiging Om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is vastgesteld, een eed (belofte) afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.
NVM-netwerk Een computersysteem waarin alle woningen geregistreerd staan die door de NVM-makelaars worden verkocht. Het NVM-netwerk is alleen toegankelijk voor NVM-makelaars.
Ontbindende voorwaarden Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.
Overdrachtsbelasting Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis). Momenteel bedraagt deze 6% van de waarde van de verkochte woning.
Recht van overpad Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.
Roerende goederen Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding.
Stichting VastgoedCert Sinds er geen wettelijke beŽdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de (financiŽle) belangen die met de aan- en verkoop van onroerend goed gemoeid zijn. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid. VastgoedCert gecertificeerde woningmakelaars en -taxateurs herkent u aan de titel RMT (Registermakelaar-Taxateur VastgoedCert).
Taxatie Het uitbrengen van een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand door een daartoe bevoegd persoon, zoals uw NVM-makelaar. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Transport De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.
Vereniging van Eigenaars De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan bent u volgens de wet automatisch lid als u eigenaar bent van een appartementsrecht in het gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.
Vrij op naam (v.o.n.) Dit houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar blijven wel voor rekening van de koper.
VROM Vrom staat voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, zie ook www.vrom.nl .
Waarborgsom Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.